Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Definities

1. KESHI studio is onderdeel van Marieke Duijst Creatief Ontwerp, gevestigd te Apeldoorn, KvK-nummer 52842614, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als aanbieder.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan aanbieder zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de koper werkzaamheden voor koper verrichten en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2 | Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, overeenkomsten en levering van goederen door of namens de aanbieder waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3 | Aanbod

1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

2. Afbeeldingen bij producten zijn een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten. Producten kunnen echter altijd kleine afwijkingen omvatten door onder andere afwijkingen in de materialen zoals bij natuurstenen of andere materialen van natuurlijke oorsprong.

3. Aanbieder kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4 | Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

2. De aanbieder bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de e-mail. Tot de aanvaarding is bevestigd door de aanbieder, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

3. Aanbieder zorgt voor een veilige web-omgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de koper zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.

4. De aanbieder kan binnen wettelijke kaders onderzoeken of de koper aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Indien de aanbieder, op basis van dit onderzoek, grond ziet de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht een bestelling te weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Eigendom van door aanbieder geleverde goederen gaat over op koper wanneer de betaling volledig is voltooid.

 

Artikel 5 | Tarieven en betalingen

1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

2. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, tenzij de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar de aanbieder geen invloed op heeft.

3. Op het moment dat een aanbod door de koper is aanvaard en de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd, bestaat een betalingsverplichting voor koper.

4. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van het verschuldigde bedrag, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van aanbieder op de koper onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6 | Informatieverstrekking koper

1. Koper stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is, tijdig beschikbaar aan aanbieder.

2. Koper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3. Koper vrijwaart aanbieder voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste en tweede lid van dit artikel gestelde.

4. Aanbieder zal alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen en deze op geen enkele manier aan derden verstrekken voor andere doeleinden.

 

Artikel 7 | Herroepingsrecht

1. De koper heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de overeenkomst te ontbinden. Aanbieder heeft het recht de koper te vragen naar de reden van herroeping, maar koper is niet verplicht een reden op te geven.

2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de koper het product heeft aangekocht.

3. Op maat gemaakte sieraden alsmede oorbellen, zijn wegens productie en hygiene uitgezonderd van herroepingsrecht. Deze producten kunnen niet worden geretourneerd.

 

Artikel 8 | Verplichtingen koper en aanbieder bij herroeping

1. De koper dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dit normaliter in een winkel toegestaan zou zijn.

2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de koper.

3. Aanbieder is gerechtigd een foto van het product op te vragen bij klachten, voordat het product retour gezonden wordt.

4. Aanbieder stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de koper.

5. Aanbieder vergoedt de betalingen van de koper binnen 14 dagen nadat de koper de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 9 | Uitoefening van herroepingsrecht

1. De koper meldt schriftelijk en binnen de bedenktijd aan de aanbieder dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, door een e-mail te sturen naar mail@keshistudio.nl met vermelding van alle gegevens zoals uit de order.

2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de koper het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.

3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de koper.

4. De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van de koper.

5. Indien slechts een deel van de bestelling retour wordt gezonden, heeft koper geen recht op restitutie van de oorspronkelijke verzendkosten.

 

Artikel 10 | Levering en bezorging

1. Als verzendadres geldt het adres dat de koper heeft opgegeven. Aanbieder is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

2. Aanbieder is enkel gehouden te leveren in de door haar aangegeven leveringsgebieden, zijnde Europa.

3. Aanbieder verzendt geaccepteerde bestellingen binnen max. 2 werkdagen, tenzij een langere termijn is afgesproken of het product niet op voorraad is.

4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de koper hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de koper het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De aanbieder zal het bedrag dat de koper heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

 

Artikel 11 | Aansprakelijkheid schade

1. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Aanbieder is niet aansprakelijk voor het ontstaan van allergische reacties bij koper.

4. Aanbieder is niet aansprakelijk voor het stukgaan/verliezen van sieraden indien hier niet-zorgvuldig mee om wordt gegaan.

5. In het geval dat aanbieder een schadevergoeding verschuldigd is aan koper bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door aanbieder aan koper is gefactureerd.

6. De koper vrijwaart aanbieder tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door aanbieder geleverde producten.

 

Artikel 12 | Intellectueel eigendom en auteursrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk KESHI studio, als ook de handelsnaam, design, product-ontwerpen, foto-/videomateriaal en afbeeldingen van aanbieder berusten bij aanbieder en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.

2. Het handelen in strijd met het in het lid 1 van dit artikel gestelde, levert een inbreuk op de auteursrechten op.

3. Bij inbreuk komt aanbieder een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door aanbieder gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 

Artikel 13 | Aanbiedingen en acties

1. Aanbieder kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is aanbieder niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.

2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Aanbieder bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt aanbieder het recht de bestelling te annuleren.

 

Artikel 14 | Klachten en garantie

1. Koper is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde producten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken aan de aanbieder.

2. Koper heeft 3 maanden garantie bij productiefouten op geleverde artikelen, mits dit geen bederfelijke waar betreft of gebruikt kan worden voor persoonlijke verzorging.

3. Bij lid 2 van dit artikel genoemde garantietermijn geldt enkel bij het juist gebruiken van de artikelen. Verkeerd gebruik van de koper dat verkleuring door onder andere zuurgraad van de huid, vocht in elke vorm en gebruik van parfum tot gevolg heeft valt niet onder de garantietermijn. Andere productfouten komen te allen tijde toe ter beoordeling van aanbieder.

4. Aanbieder is gerechtigd foto’s van de producten waar de klacht betrekking op heeft op te vragen om de klacht te beoordelen.

5. In zeer uitzonderlijk geval heeft de aanbieder het recht om zonder reden van opgaaf de garantietermijn aan te passen.

 

Artikel 15 | Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin aanbieder is gevestigd.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de aanbieder en betrokken derden 12 maanden.